Regulamin modmod.pl

image

Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

I Regulamin zakupów
1. Firma prowadzi elektroniczną sprzedaż produktów poprzez stronę internetową modmod.pl. Informacje dotyczące towarów dostępne są na stronie internetowej modmod.pl.
2. Podstawowym warunkiem umożliwiającym dokonanie transakcji jest pomyślne zarejestrowanie konta na stronie modmod.pl lub wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza jednorazowego zakupu produktów.
3. Ceny produktów umieszczone na stronie modmod.pl podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
4. Klient dokonując zamówienia zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z Firmą.
5. Jeżeli Firma nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot nie jest dostępny, to niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym Klienta i zwraca całą otrzymaną od niego zwrot wpłaconej kwoty pieniężnej w następujący sposób:
- na wskazany rachunek bankowy
- przekazem pocztowym na wskazany adres
6. Towary sprzedawane przez Firmę pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru lub dystrybutora.
7. Firma nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na koszt adresata i za pobraniem, chyba że inaczej uzgodniono z Klientem.
8. W przypadku stwierdzenia/podejrzenia uszkodzenia przesyłki można zrezygnować w obecności kuriera z jej odbioru otrzymując przy tym protokół od kuriera. Wystąpienie takiej sytuacji należy zgłosić pracownikowi Sklepu drogą mailową. 

II Odstąpienie od umowy
1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od momentu odbioru przedmiotu zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest wraz z towarem. W oświadczeniu Klient powinien wskazać, w jaki sposób chce otrzymać zwrot wpłaconej kwoty pieniężnej:
- na wskazany rachunek bankowy
- przekazem pocztowym na wskazany adres
2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Otrzymany przez Klienta przedmiot zamówienia ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 
3. Otrzymana od Klienta suma pieniężna jest mu zwracana w sposób określony w ust. 5, z tym że jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
4. Ze względów higienicznych nie można odstąpić od umowy sprzedaży rzeczy osobistych (rajstopy, body, akcesoria do włosów), chyba że znajdują się one w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, które nie zostało przez Klienta naruszone.
5. Zwrot pieniędzy zostaje zlecony przez Firmę w terminie 10 dni roboczych licząc od chwili, w której Firma otrzyma oświadczenie Klienta oraz zwracany towar.

III Zamiana
1. Klient może zamienić otrzymany towar bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od momentu odbioru przedmiotu zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia wraz z towarem przed upływem tego terminu. Przykładowy wzór oświadczenia o chęci zamiany towaru przesyłany jest wraz z towarem.
2. Do towaru otrzymanego w wyniku zamiany postanowienia art. 2 stosują się odpowiednio, przy czym terminy biegną od chwili otrzymania przez Klienta towaru otrzymanego w wyniku zamiany.
3. Ze względów higienicznych nie można dokonać zamiany rzeczy osobistych (rajstopy, body, akcesoria do włosów), chyba że znajdują się one w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, które nie zostało przez Klienta naruszone.
4. Koszty przesyłki do sklepu w przypadku zamiany towaru ponosi Klient. Koszty ponownej wysyłki nowego towaru do Klienta pokrywa Firma. Firma dokona wysyłki zamienionego towaru w sposób przez siebie wybrany.

IV Reklamacje
1.  Firma odpowiada wobec Klienta, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
2. Firma nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
3. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.
4. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 3 oznacza, że Firma ma również obowiązek zwrotu poniesionych przez Klienta kosztów dostarczenia towaru.
5. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w ust. 3, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Firma nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność zamówionego towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
6. Klient traci uprawnienia przewidziane w ust. 3 i 5, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności zamówionego towaru z umową nie zawiadomi o tym Firmy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
7. Firma odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
8. Jeżeli, w wyniku reklamacji, Firma powinna zwrócić Klientowi część bądź całość wpłaconej przez niego kwoty pieniężnej, Klient powinien wskazać na piśmie, w jaki sposób chce otrzymać zwrot wpłaconej kwoty pieniężnej:- na wskazany rachunek bankowy
- przekazem pocztowym na wskazany adres
Klient może dokonać niniejszego wskazania w treści reklamacji.

V Kontakt z firmą
1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oświadczenie o skorzystaniu z prawa do zamiany oraz reklamacje powinny być przez Klienta składane na piśmie na adres:

image
2. Jeśli Klient chce przyśpieszyć procedurę obsługi, oprócz złożenia oświadczenia zgodnie z ust. 1, może również zawiadomić Firmę drogą mailową na adres:

image

Dokonanie zawiadomienia nie wpływa na rozpoczęcie biegu terminów wynikających z ustawy lub niniejszego regulaminu. Niedokonanie zawiadomienia nie powoduje uchybienia przez Firmę terminów wynikających z ustawy lub niniejszego regulaminu.3. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 1 Klient powinien załączyć dowód zakupu towaru, którego oświadczenie dotyczy.

VI Koszty przesyłki i czas realizacji zamówień
1) Wysyłka na terenie Polski:

Wysyłka towarów na terenie Polski realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Przy złożeniu zamówienia Klient wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i numeru telefonu prze firmę kurierską lub Pocztę Polską w celu doręczenia przesyłki. Dla zamówień dostarczanych na teren Polski koszt wysyłki zamówienia jest zależny od wartości całego zamówienia i formy płatności. 

Wartość zamówienia

Kurier
wysyłka za pobraniem - dopłata 4,90 zł

Poczta Polska
.

0 zł - 199,99 zł
9,90 zł
5,90 zł
powyżej 200 zł
0,00 zł
0,00 zł

2) Wysyłka do krajów Unii Europejskiej innych niż Polska:

Wysyłka towarów do krajów Unii Europejskiej innych niż Polska realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Cel

Poczta Polska - przesyłka standardowa

Poczta Polska - przesyłka ekspresowa

kraje Unii Europejskiej
29,90 zł
39,90 zł

Czas realizacji zlecenia:
1. W wypadku płatności przelewem, wysyłka towarów realizowana jest najpóźniej następnego dnia roboczego od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Firmy, chyba że informacja podana w opisie produktu stanowi inaczej.
2. Zamówienie płatne kartą lub przelewem przez serwis Platnosci.pl i PayPal jest przyjęte do realizacji w chwili jej zautoryzowania przez operatora Platnosci.pl i PayPal, chyba że informacja podana w opisie produktu stanowi inaczej.
3. Zamówienia płatne za pobraniem zaczynamy realizować po jego otrzymaniu, chyba że informacja podana w opisie produktu stanowi inaczej.
4. Zamówienia płatne przelewem elektronicznym bezpośrednio na rachunek bankowy Firmy są realizowane po otrzymaniu płatności lub potwierdzenia płatności. Przelewy bezpośrednie powinny zawierać dane kupującego i numer zamówienia w tytule przelewu. Przelewy należy realizować na numer rachunku bankowego Firmy. Wszystkie potrzebne informacje do wykonania przelewu otrzymają Państwo w mailu po złożeniu zamówienia.

VII Polityka prywatności
1. Ochrona danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
2. Zgodne z ww. ustawą, Klient ma prawo w każdym momencie modyfikować swoje dane osobowe lub zgłosić Firmie nakaz ich usunięcia.
3. Dane osobowe będące w rejestrze danych Firmy przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb Firmy i nie nie są przekazywane innym podmiotom.

VIII Inne
1. Do Klientów, którzy nie są konsumentami i do Klientów, którzy nie dokonują nabycia towaru konsumpcyjnego nie stosuje się punktów w art. II, III, IV.
2. Jeśli prawo przewiduje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów między Firmą a Klientem, to na wniosek Klienta spory będą rozstrzygane polubownie.